Juridisk bistand

Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning i retsplejeloven samt Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises i øvrigt for yderligere oplysninger til Advokatsamfundets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk

 

Fortrolighed

Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt; hvorfor alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Højbjerg Jensen er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at behandle al information fra eller om klienten strengt fortroligt.

 

Kommunikation

Hvis ikke andet aftales, vil kommunikationen med klienten typisk ske via e-mail. Medmindre klienten udtrykkeligt anmoder om dette, vil mails ikke blive krypteret eller sendt som sikker post. Dette gælder tillige mails med fortroligt indhold.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at manglende kryptering kan være forbundet med risiko for, at indholdet kommer andre til kundskab. Denne risiko påhviler klienten, medmindre klienten udtrykkeligt og skriftligt har anmodet om kryptering eller fremsendelse af mails via sikker post.

 

Forbrugerforhold

I forbruger forhold vil klienten i overensstemmelse med gældende regler modtage oplysninger om honoraret inden arbejdet påbegyndes. I andre typer sager vil dette ske ved klientens udtrykkelige anmodning herom.

Hvis det ikke er muligt at fremkomme med et overslag over det samlede salær ved sagens oprettelse, oplyser Advokatfirmaet Højbjerg Jensen om de forventede sagsskridt og de timepriser, der tages udgangspunkt i ved fastsættelsen af salæret.

 

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Advokatfirmaet Højbjerg Jensen er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor i visse sager indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter. Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienternes identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

 

Interessekonflikter

Forud for at en ny sag oprettes, undersøges det, om der foreligger interessekonflikter.

 

Afregning

Som udgangspunkt sker afregningen ved sagens afslutning, idet der dog i længerevarende sager forbeholdes kvartalsvis- eller delafregning, når et sagsskridt afsluttes.

Advokatfirmaets salær fastsættes – medmindre andet konkret er skriftligt aftalt – på baggrund af et samlet skøn over opgaven, herunder ved inddragelse af følgende kriterier:

  • Den medgåede tid
  • Sagens udfald
  • Sagens omfang
  • Ansvaret forbundet med sagen
  • Sagens hastende karakter

Udover advokatfirmaets salær skal klienten afholde eventuelle udgifter til f.eks. retsafgifter, klagegebyrer, registreringsgebyrer, kørselsgodtgørelse m.v.

 

Betalingsvilkår

Advokatfirmaets betalingsvilkår er - medmindre andet aftales - netto 14 dage kontant fra fakturadato.

 

Klientkonto

Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på klientkonto i det pengeinstitut, advokatfirmaet er kunde hos. I særlige tilfælde aftales der med klienten oprettelse af særskilt klientkonto.

 

Forsikring

En advokatansvarsforsikring er en forsikring, som alle advokater/advokatselskaber har pligt til at tegne. Reglerne om ansvarsforsikring findes i § 61 i Advokatsamfundets vedtægt. Ansvarsforsikringen skal dække det eventuelle erstatningsansvar, man som advokat måtte ifalde for formueskade påført en tredjemand ved enhver form for uagtsomhed, der skyldes advokaten eller dennes personale. Ansvarsforsikringen skal som minimum have en dækningssum på kr. 2,5 mio. pr. advokat pr. år.

Advokatsamfundet fører tilsyn med alle registrerede oplysninger om forsikringsforhold vedrørende advokater.

Advokatfirmaet Højbjerg Jensen har tegnet professionsansvarsforsikring inkl. bestyrelsesansvar hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V under police nr. 900 437 6126 med et dækningsmaksimum på kr. 5,0 mio. pr. advokat pr. år.

Hvis der i konkrete sager er behov for større forsikringsdækning, tegnes særskilt tillægsdækning; omkostningerne hertil påhviler klienten.

 

Klage

Advokatfirmaet Højbjerg Jensen er medlem af Advokatsamfundet og af Danske Advokater, og er underlagt de advokatetiske regler.

Klienter kan indbringe klager over såvel rådgivning, herunder advokatens adfærd, som salærets størrelse for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via mail på klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk samt på www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx.